Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Cargill sản xuất và cung ứng đa dạng các dòng sản phẩm thức ăn đặc thù cho Tôm như:
- Thức ăn cao cấp dành cho tôm giống: Aqua Xcel và Aqua Tech - "CHO MỘT KHỞI ĐẦU HOÀN HẢO"
- Thức ăn tôm sú MonoTech- " TÔM LỚN NHANH VƯỢT TRỘI"
- Thức ăn tôm thẻ VannaTech và VannaHP- " HIỆU QUẢ NGOÀI MONG ĐỢI"
- Thức ăn tăng trọng GrowTech- " RÚT NGẮN THỜI GIAN NUÔI"

Google