Contact us
Tuyen dung
Kiến thức
chăn nuôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tin tức mới
cập nhật

Thức ăn cho gia cầm

 

Gia cầm khỏe mạnh rất quan trọng để tối ưu việc sản xuất trứng và thịt. Những người chăn nuôi gia cầm phải quản lý thành công vô số các yếu tố tác động đến quá trình phát triển và tăng trưởng của các loài gia cầm của họ cũng như năng suất vật nuôi của mình một khi trưởng thành. Những chuyên gia tư vấn dinh dưỡng vật nuôi của chúng tôi làm việc với nông dân chăn nuôi gia cầm để giúp họ:

• Hiểu biết về các loại di truyền học của tiềm năng năng suất của các loại gia cầm 

• Đánh giá các hoạt động quản lý môi trường của mình mà có ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của các loại gia cầm. 

• Xác định những giới hạn dinh dưỡng trong chế độ ăn hiện tại của họ

• Đề xuất các giải pháp dinh dưỡng vật nuôi mới để đảm bảo rằng những loại gia cầm nhận được thức ăn ngay tại đúng thời điểm.

Ở Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho nông dân một loạt các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia cầm cải tiến bao gồm thức ăn đậm đặc và hỗn hợp được thiết kế để tối ưu sự phát triển, tăng trưởng, sức khỏe và năng suất của gà - cả gà thịt và gà đẻ trứng - cũng như vịt, chim cút và các loại gia cầm khác.

 

Gà thịt

Giải pháp toàn diện cho thức ăn của gà thịt bao gồm các loại thức ăn có thuốc và không có thuốc cho gà con, gà choai và gà xuất chuồng. Chúng tôi cũng cung cấp thức ăn giai đoạn mới nở cho gà giống thịt cũng như các sản phẩm thức ăn cho gà thịt và gà thịt có nguồn gốc thương mại và gà thả vườn. 

 

Gà đẻ

Sự đa dạng các sản phẩm của chúng tôi cho các loại gà đẻ trứng bao gồm các giải pháp thức ăn cho gà mới nở, gà mái tơ, hậu bị, chuẩn bị đẻ và gà đẻ trong các giai đoạn khác nhau, cũng như thức ăn cho gà giống đẻ

 

Vịt và chim cút

Ngoài những sản phẩm thức ăn cho gà, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cải tiến cho:

• Vịt thịt, vịt đẻ, và vịt giống

• Chim cút và cút đẻ

 

 

 

Google